Alexanderwohl Mennonite Church
Alexanderwohl Mennonite Church
1304 K-15 Hwy
PO Box 8
Goessel, KS 67053
Email: alexmenno@mtelco.net